MASARAKAT SANGKAN NGUATAN JEUNG NGARONJATKEUN KAGIATAN KAAGAMAAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngajak ka sakumna lapisan masarakat, sangkan nguatan jeung ngaronjatkeun kagiatan kaagamaan. Diantarana ku ngaronjatkeun pangajian rutin bulanan bareng jeung Wali Kota Sukabumi, di Rumah Dines Wali Kota Sukabumi, dina malem Juma’ah.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngucap sukur ka Nu Maha Agung, lantaran bisa ngalaksanakeun deui pangajian rutin bulanan satutas Idul Fitri di Rumah Dines Wali Kota. Anapon maksud jeung tujujan dilaksanakeunnana pangajian rutin bulanan téh, dina raraga usaha ngajak ka sakumna lapisan masarakat, sangkan nguatan jeung ngaronjatkeun kagiatan kaagamaan.

Salajuna dijelaskeun, pangajian rutin bulanan téh ngarupakeun kagiatan anu geus dilaksanakeun sacara rutin dina mangsa kapamingpinan saméméhna, sarta baris salawasna diteruskeun jeung dilaksanakeun. Lantaran kacida hadé jeung gedé mangpaatna pikeun sakumnna pihak, boh pikeun apartatur boh pikeun masarakat, nya éta salian ti bisa ngaronjatkeun silaturahmi téh, ogé bisa ngaronjatkeun pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan ngaji katut kaagamaan.

Saterusna dijelaskeun, disagigireun ngalaksanakeun pangajian rutin bulanan, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé ngahangkeutkeun kagiatan kaagamaan séjénna, nya éta sholat subuh barjama’ah di masjid, tilu kali dina jero saminggu. Nya éta dina saban poé Juma’ah di Masjid Agung Kota Sukabumi, dina saban poé Sabtu nguriling ka masjid nu aya di 7 kacamatan sa Kota Sukabumi, jeung dina saban poé Minggu di Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun pangajén nu anyar kénéh dicangking ku Kota Sukabumi ti Pamaréntah Puseur, nya éta Pangajén Kota Layak Anak anu ka genep kalina. Dicangkingna deui éta pangajen téh, lain ngarupakeun hasil gawé rancagé Pamaréntah Kota Sukabumi wungkul, tapi ngarupakeun hasil gawé rancagé sakumna pihak, nya éta Pamaréntah Kota Sukabumi katut SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung lembaga nu aya kaitannana, kaasup pangrojong jeung bantuan ti sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna lapisan masarakat, kaasup ka para camat jeung lurah, anu salawasna usaha satékah polah ngajadikeun Kota Sukabumi sabagé Kota Layak Anak, anu panustrungannana Kota Sukabumi meunang deui Pangajén Kota Layak Anak anu kagenep kalina.

Leave a Reply