PANGWANGUNAN KATAHANAN KULAWARGA NGARUPAKEUN PRIORITAS PAMARĚNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pangwangunan Katahanan Kulawarga ngarupakeun prioritas Pamarěntah Kota Sukabumi. Lantaran ti kulawarga baris medal generasi SDM (Sumber Daya Manusa) anu ngabogaan ajén hadé jeung unggul. Hal éta téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, basa muka sacara resmi Seminar Trilogi Pangwangunan Kulawarga Naratas Jalan Nuju Kulawarga anu ngabogaan Kelas. Ěta seminar anu dilaksanakeun ku Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pangbardayaan Perempuan, Palindungan Anak jeung Pangbardayaan Masarakat) Kota Sukabumi teh, lumangsung anyar-anyar ieu, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, usaha ngabentuk atawa nyitak SDM anu ngabogaan ajen hade jeung unggul téh, jadi prioritas utama pangwangunan pamaréntah. Sabab kacida diperlukeunnana, luyu jeung kamajuan katut kamekaran téknologi informasi, sarta pikeun ngawujudkeun Indonesia Maju Taun 2045, diantarana dimimitian ti kulawarga. Lian ti éta ogé dijelaskeun, usaha dina ngabentuk atawa nyitak SDM anu ngabogaan ajén hadé jeung unggul téh moal bisa ngawujud, saupama katahanan jeung ajén kulawarga teu diwangun jeung dironjatkeun. Lantaran ti bapa jeung indung anu soléh jeung soléhah sarta ngabogaan ajén hadé jeung unggul, baris medal budak anu soléh atawa soléhah sarta ngabogaan ajén hadé jeung unggul.

Sedengkeun pikeun ngawujudkeun katahanan kulawarga anu ngabogaan ajén hadé jeung unggul téh, aya 3 hal anu kudu salawasna dipahatikan jeung dilaksanakeun, nya éta mampuh, bisa ngajaga angka tahapan kalahiran jeung ngajaga kautuhan kulawarga. Anapon anu dimaksud mampuh téh, lain hartina mampuh tina sisi ékonomi atawa matéri wungkul, tapi numutkeun Rosul aya 4 hal kabahagaian atawa katenangan hirup di dunya, nya éta ngabogaan pasangan anu soléh atawa soléhah, ngabogaan imah anu lega, ngabogaan tatangga anu soléh jeung soléhah, sarta ngabogaan kandaraan anu nyaman.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ieu seminar téh kudu terus dilaksanakeun, boh pikeun anu geus kulawarga boh pikeun anu can kulawarga. Maksud jeung tujuannana, malar anu can kulawarga bisa ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan kahirupan anu baris disorang jeung dilaksanakeun dina kahirupan kulawarga. Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngajak ka sakumna lapisan masatakat, sangkan babarerngan nyieun tahapan jeung desain dina ngabentuk kulawarga anu sakinah, mawadah jeung warohmah.

Leave a Reply