WALIKOTA SUKABUMI DIBARENGAN KU KAPALA DISKOMINFO KOTA SUKABUMI NGAHADIRAN RKCI TINGKAT NASIONAL TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd., ngahadiran RKCI (Rating Kota Cerdas Indonésia) Tingkat Nasional Taun 2017, anu dibuka sacara resmi ku Wakil Persidén RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, cindekna tanggal 4 Mei 2017, di Istana Wakil Persidén RI.

Wakil Persidén RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dina biantarana ngajelaskeun, téhnologi informatika anu mekar kalayan gancang pisan, ngarupakeun sala sahiji alat bantu anu gedé pisan gunana, nya éta pikeun ngawujudkeun kota cerdas jeung pikeun ngasajahtrakeun wargana. Ngan parandéné kitu, sok sanajan rupa-rupa alat bantu téhnologi dipibanda ku satiap kota, moal aya gunana saupama para pamingpin kota jeung wargana, teu bisa ngagunakeun éta alat bantu sacara hadé jeung bener.

Salajuna dijelaskeun, téhnologi téh jadi alat bantu anu kacida pentingna, luyu jeung kamajuan jaman. Tah kulantaran kitu, satiap kota di dunya geus ngaadopsi téhnologi pikeun ngajadikeun kotana anu hadé jeung merenah, sarta pikeun ngasajahtrakeun wargana. Lian ti éta, téhnologi ogé bisa ngaronjatkeun warga kota jadi leuwih kakonéksi, sarta rupa-rupa pasualan anu mucunghul bisa sagancangna jadi isu publik. Disagigireun ti éta, téhnologi ogé ngajadikeun sala sahiji pagawéan, anu saméméhna digawéan ku jalma jadi ngurangan. Tah éta hal téh kudu diungkulan ku sakumna pihak, lantaran baris jadi sala sahiji tangtangan jeung pasualan pikeun ka hareupna.

Sedengkeun Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd. ngajelaskeun, inti tina kagiatan RKCI téh, nya éta ngawanohkeun modél ukuran kamatengan Kota Cerdas di Indonésia, nya éta geus nepi kamana tingkat kasiapan satiap kota dina ngawangun kotana, sangkan wargana bisa hirup tengtrem, bahagia jeung sajahtra sacara tuluy tumuluy.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunana kagiatan RKCI téh, nya éta ngalaksanakeun pangukuran kinerja pangalolaan kota dina méré jeung ngaronjatkeun palayan ka warga masyarakat, pikeun méré gambaran anu leuwih komprehénsif kana ngeunaan kaayaan kota jeung pasualan di jerona, méré padoman pikeun staké holders kota dina ngawangun jeung ngaronjatkeun palayanan kota, sarta sabagé prosés évaluasi sacara tuluy tumuluy dina ngaimplementasikeun smart city atawa kota cerdas di satiap kota di Indonésia.