PANGUSAHA TOKO MODÉRN JEUNG RETAIL SANGKAN NGAJUAL KOMODITAS BAHAN KABUTUHAN POKO LUYU JEUNG HĚT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Bidang Perdagangan Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan jeung Perindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Wahyu Setiawan, cumeluk ka sakumna pangusaha toko modérn jeung retail di Kota Sukabumi, sangkan ngajual komoditas bahan kabutuhan poko luyu jeung HĚT (Harga Ěcéran Tertinggi) anu geus ditetepkeun. Lantaran dina danget ieu, di Kota Sukabumi aya sababaraha komoditas bahan kabutuhan poko, anu HĚT-na geus ditetepkeun.

Saterusna ditandeskeun, saupama aya pangusaha toko modérn jeung retail di Kota Sukabumi, anu teu ngalaksanakeun éta aturan baris ditindak sacara tegas, sarta baris ditibanan sangsi luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Anapon komoditas bahan kabutuhan poko di Kota Sukabumi anu HĚT-na geus ditetepkeun téh, diantarana Gula Pasir Rp. 11.500,00 sakilogram, minyak curah Rp. 12.000,00 sakilogram, jeung daging beku Rp. 80.000,00 sakilogram.

Tah kuayana éta hal téh, pihak Diskop UKM-PP Kota Sukabumi katut Satgas (Satuan Tugas) Pangan Polres Sukabumi Kota, baris salawasna usaha satékah niténan, nalingakeun jeung nyilidik, sakaligus nindak sacara tegas ka satiap pangusaha toko modérn jeung retail di Kota Sukabumi, anu ngajual komoditas bahan kabutuhan poko leuwih luhur tina HĚT-na anu geus ditetepkeun, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu geus ditetepkeun.

Ngan nepi ka danget ieu téh, pihak Diskop UKM-PP Kota Sukabumi katut Satgas Pangan Polres Sukabumi Kota, can manggihan aya pangusaha toko modérn jeung retail di Kota Sukabumi, anu ngajual komoditas bahan kabutuhan poko leuwih luhur tina HĚT-na anu geus ditetepkeun. Salian ti éta, ogé can meunang béja ayana indikasi panimbunan komoditas bahan kabutuhan poko di Kota Sukabumi.

Kapala Bidang Perdagangan Diskop UKM-PP Kota Sukabumi ngaharepkeun, di Kota Sukabumi taya pangusaha toko modérn jeung retail, anu ngajual komoditas bahan kabutuhan poko leuwih luhur tina HĚT-na anu geus ditetepkeun, sarta taya pangusaha atawa distributor, anu ngalaksanakeun kacurangan ngulinkeun harga, ku cara nimbun komoditas bahan kabutuhan poko.

Nyigeung ngeunaan ayana kanaékan harga sajumlah komoditas bahan kabutuhan poko di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala Bidang Perdagangan Diskop UKM-PP Kota Sukabumi, lain diakibatkeun ku ayana prakték panimbunan, tapi diakibatkeun ku réana paménta ti warga masarakat. Tapi kanaékan harga sajumlah komoditas éta téh, masih dina wates-wates kawajaran.