DINA SALILA BULAN RAMADHAN 1438 H DI MASJID AL-IKHLAS PEMDA KOTA SUKABUMI DILAKSANAKEUN KULIAH DZUHUR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dina salila bulan Ramadhan 1438 H, di Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi dilaksanakeun Kuliah Dzuhur, cindekna dina satiap réngsé ngalaksanakeun Sholat Dzuhur Barjamaah. Ěta Kuliah Dzuhur anu diluluguan ku Bagian Administrasi Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Kota Sukabumi téh, dibuka sacara resmi ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., sakaligus nepikeun tausiyah, anu ngangkat téma, Hayu Urang Mangpaatkeun Bulan Ramadhan, Ku Cara Ngalaksanakeun Kajian Kuliah Dzuhur.

Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun sakaligus cumeluk ka sakumna PNS atawa ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Setda Kota Sukabumi, sangkan sanggeusna ngalaksanakeun Sholat Dzuhur Barjamaah, bisa miluan Kuliah Dzuhur. Anapon maksud jeung tujuannana, dina raraga usaha ngagumebraykeun Bulan Suci Ramadhan Taun 1438 H. Salian ti éta, ogé sakumna PNS atawa ASN di lingkungan Setda Kota Sukabumi, kaasup para jamaah Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi séjénna, bisa meunang tambahan élmu kaagamaan. Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ieu kagiatan téh ngarupakeun sala sahiji usaha jeung inovasi anu hadé, lantaran bisa nambah élmu pangaweruh jeung wawasan dina widang kaagamaan, hususna pikeun para PNS atawa ASN di lingkungan Setda Kota Sukabumi, umumna pikeun para jamaah Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi.

Sedengkeun Koordinator Kagiatan jeung Panata Panyalagara, Ustadz Bobby ngajelaskeun, Kagiatan Kuliah Dzuhur ieu téh, dilaksanakeun sacara rutin, cindekna dina satiap Bulan Suci Ramadhan, anu diiluan ku para pajabat jeung para pagawé di lingkungan Setda Kota Sukabumi, sarta para jamaah Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, Kuliah Dzuhur ieu téh, dilaksanakeun sanggeus réngsé ngalaksanakeun Sholat Dzuhur Barjamaah, sarta dieusi ku caramah singget, nya éta salila 30 menit.

Koordinator Kagiatan jeung Panata Panyalagara ngajéntrékeun, Kuliah Dzuhur ieu téh ditepikeun sacara bagilir, ku para pancaramah anu geus ditunjuk ku Panata Panyalagara. Anapon ngeunaan matéri Kuliah Dzuhur anu ditepikeun kawilang réa pisan ragamna atawa jenisna, nya éta anu aya kaitannana jeung kaagamaan, pamaréntahan, pangwangunan jeung kamasrakatan. Salain ti éta ogé dijéntrékeun, palaksanaan kagiatan Kuliah Dzuhur ieu téh, luyu jeung Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa, Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.