SATPOL PP KOTA SUKABUMI BARIS NGAJARING SATIAP PALAJAR ANU LIAR DINA WAKTU DIAJAR DI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, baris ngajaring satiap palajar anu liar dina waktu atawa jam diajar di Kota Sukabumi, sakaligus méré pangarahan ka éta para palajar, sarta moal diidinan balik saméméh dijemput ku kolotna atawa ku guruna masing-masing. Anapon maksud jeung tujuannana, nurutkeun Kapala Dines Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si., sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah, pikeun ngajaga jeung nyegah rupa-rupa hal jeung tingkah polah négatif anu dilaksanakeun ku para palajar, sabagé generasi panerus pajoang jeung calon pamingpin bangsa.

Tah kulantaran kitu, para palajar di Kota Sukabumi, kudu diarahkeun kana rupa-rupa hal anu positif, sangkan ngabogaan moral jeung tabéat anu hadé jeung positif, sarta bébas tina rupa-rupa kalakuan anu negatif, saperti tawuran antar palajar, narkoba jeung pergaulan bébas. Lantaran rupa-rupa kalakuan anu négatif téh henteu bisa ditolérir, sabab ngareumpak jeung ngaganggu katartiban umum, sarta kaamanan jeung katengtreman warga masarakat. Salian ti éta, tawuran antar palajar téh, remen nelen korban jiwa, anu pamustunganana para palakuna kudu adu hareupan jeung pihak anu wajib.

Saterusna dijelaskeun, kagiatan ngajaring satiap palajar anu liar dina waktu atawa jam diajar di Kota Sukabumi téh, baris dilaksanakeun saban poé, sabagé sala sahiji wujud kapadulian Satpol PP Kota Sukabumi, kana dunya atikan di Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama réngréngannana hasil ngajaring para palajar anu mawa Sajam (Sanjata Tajam) jeung narkoba, baris langsung dipasrahkeun ka pihak kapulisian, pikeun diprosés luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Sabab éta hal téh geus asup kana tindak pidana. Lantaran tugas Satpol PP mah, ngan ukur ngajaga katartiban umum wungkul.

Tah pikeun ngajaga jeung nyegah ayana éta kajadian téh, Kapala Dines Pol PP Kota Sukabumi, cumeluk ka sakumna pihak sakola di Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah niténan jeung nalingakeun sakaligus nyegah para palajarna, supaya teu liar dina waktu atawa jam diajar. Lantaran Satpol PP Kota Sukabumi, baris terus ngajaring satiap palajar anu liar dina waktu atawa jam diajar di Kota Sukabumi. Ěta hal téh pikeun ngajaga jeung ngaronjatkeun suasana kondusif wewengkon Kota Sukabumi, luyu jeung Moto Joang Kota Sukabumi, nya éta Reugreug Pageuh Répéh Rapih, atawa Tanggoh, Kokoh, Aman, Tengtrem, Rukun jeung Ngahiji.