WALIKOTA KATUT WAKIL WALIKOTA SUKABUMI NGAHATURKEUN WILUJENG BOBORAN SIAM TAUN 1438 HIJRIYAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. katut Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun wilujeng Boboran Siam Taun 1438 Hijriyah, sakaligus neda dihampura lahir jeung batin, ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, tina samudaya kasalahan, boh anu dihaja boh anu teu dihaja. Lantaran salaku manusa biasa, henteu bisa leupas tina kasalahan, kaasup tindakan jeung ucapan anu kurang merenah.

Salajuna dijelaskeun, Boboran Siam téh ngarupakeun sala sahiji poé anu kacida ditunggu-tunggu ku sakumna umat Islam. Sabab dina poé éta téh, Alloh ngabukakeun panto tobat jeung pangampura anu salega-legana ka hambana, anu geus sacara ihlas ngajalankeun ibadah puasa salila sabulan pinuh dina Bulan Suci Romadhon. Tah kulantaran kitu, luyu jeung ngaranna idul fitri, dina poé éta téh umat Islam balik deui ka fitrina jeung kana kasuciannana.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat hususna ummat Islam di Kota Sukabumi, sangkan nyoréang ka tukang ngimpleng deui kafitrian jeung kasucian anu geus dicangking sarta ibadah puasa anu geus dijalankeun, pikeun bekel dina ngambah jeung ngojayan sagara kahirupan kanu leuwih hadé deui dina mangsa-mangsa nu bakal datang.

Sedengkeun pikeun réngréngan birokrasi di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ku ayana kafitrian jeung kasucian anu geus dicangking téh, bisa jadi panggerak utama, hususna dina ngaronjatkeun ajén-inajén ibadah puasa anu geus dilaksanakeun, Diantarana ku ngaronjatkeun disiplin dina sawarnaning diménsi kahirupan, ngaronjatkeun ajén palayanan, sarta teuneung jeung ludeung dina ngaronjatkeun sikep jeung dina méré conto anu hadé, pikeun ngoméan sakaligus ngaronjatkeun méntal jeung spiritual warga masarakat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, ibadah puasa anu geus dijalankeun ku sakumna umat Islam téh, geus méré hikmah jeung atikan anu gedé pisan ajénna. Sabab salila sabulan pinuh, sakumna umat Islam geus diatik pikeun hirup disiplin, sarta sobar jeung paduli ka sasama umat. Ngan parandéné kitu, aya ajénna ibadah puasa téh, baris ditangtukeun ku ngawujudna pesen moral ibadah puasa dina kahirupan sapopoé, sarta éta hal téh baris katempo dina parobahan tingkah polah, satutasna ngalaksanakeun ibadah puasa.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, jalma anu ihlas jeung daria ngalaksanakeun ibadah puasa, tangtu baris daria ngoméan diri jeung ngaronjatkeun ajén hirup, sanggeus ngaliwatan bulan Suci Romadhon. Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, sawarnaning ibadah anu geus dilaksanakeun ku sakumna umat Islam dina salila Bulan Suci Romadhon, bisa ditarima ku Nu Maha Kawasa, Alloh Aza Wa Zalla. Salian ti éta, ogé bisa mibanda ajén spiritual anu luhur jeung luhung, nya éta henteu ngan saukur sawates nahan lapar jeung hanaang wungkul.