SAKUMNA LAPISAN WARGA MASARAKAT SANGKAN SALAWASNA NGARONJATKEUN KAIMANAN JEUNG KATAQWAAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat hususna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan salwasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kaimanan jeung kataqwaan, sok sanajan Bulan Suci Romadhon Taun 1438 Hijriyah geus kaliwat, tapi sumanget jeung pesen Romadhon kudu salawasna dijaga jeung dipiara, utamana dina ngambah rupa-rupa kahirupan salila sawelas bulan ka hareup.

Tah kukituna, Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku geus kaliwatna Bulan Suci Romadhon Taun 1438 Hijriyah téh, ulah nepi ka sumanget dina ngalaksanakeun rupa-rupa ibadah kaasup dina méré infaq jeung shodaqoh ka jalma-jalma anu ngabutuhkeun, ngarandapan turun atawa leungit jadi jalma anu bakhil atawa korét, sarta ulah nepi ka masjid jeung mushola anu pinuh sesek ku jamaah téh jadi kosong molongpong atawa tiiseun ku jamaah.

Disagigireun ti éta, Walikota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kagotong-royongan jeung sabilulungan, sarta salawasna ngajaga jeung ngajungjung luhur Dasar Nagara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia) jeung Semboyan Bhinéka Tunggal Ika, kaasup dina ngajaga jeung ngaronjatkeun kaayaan wewengkon Kota Sukabumi anu aman, tartib, tengtrem jeung rukun.

Anu teu éléh penting, ogé sangkan salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun rupa-rupa usaha, ihtiar jeung gawé anu rancagé sarta ngadoa kalawan pinuh ku pangharepan jeung optimismeu, hususna dina ngoméan rupa-rupa kaayaan anu karandapan jeung anu disanghareupan dina danget ieu. Lantaran ku jalan jeung ku cara éta téh, Alloh baris salawasna mukakeun jalan kaluarna anu hadé, pikeun ngungkulan rupa-rupa masalah anu keur karandapan jeung anu disanghareupan.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, neda dihampura anu sagedé-gedéna ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, lantaran nepi ka danget ieu téh masih kénéh réa hal jeung harepan warga masarakat Kota Sukabumi anu can bisa diwujudkeun jeung diréngsékeun sacara hadé. Salajuna Walikota Sukabumi neda pangrojong jeung doa ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan Pangwangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi anu baris dimimitian saréngséna Idul Firi Taun 1438 Hijriyah ku PT FAP (Fortunindo Artha Perkasa), bisa lumangsung kalayan hadé jeung lungsur-langsar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.