SAKUMNA UMAT ISLAM SANGKAN JADI PANGGERAK UTAMA DINA NGRISTALKEUN AJÉN INAJÉN IBADAH PUASA ROMADHON

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., miharep ka sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan salawasna jadi panggerak utama, dina ngristalkeun ajén-inajén Ibadah Puasa Romadhon anu geus dilaksanakeun, sarta kudu wani nanjeurkeun sikep, hususna dina ngabasmi panyakit méntal jeung moral warga masarakat. Salian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan salawasna tandang di hareup, pikeun jadi umat anu pang hadéna, hususna dina ngoméan jeung ngaronjatkeun ajén kahirupan dina sagala widang.

Anu teu éléh penting, sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun hijrah, kana kahirupan anu leuwih hadé jeung anu diridoan ku Alloh. Disagigireun ti éta, ogé sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun jihad di jalan Alloh, utamana dina ngaronjatkeun ajén hirup jeung kahirupan warga masarakat, boh mangrupa harta boh mangrupa pikiran jeung tanaga. Lantaran sakumna umat Islam di Kota Sukabumi, tangtuna ogé moal ngarasa tenang ngaratakeun tarang di luhur sajadah dina waktu ngalaksanakeun ibadah solat, saupama masih kénéh aya jalma anu ngarasa bingung jeung lungsé alatan nahan rasa lapar jeung kakurangan gizi.

Salajuna, sakumna umat Islam di Kota Sukabumi baris ngarasa kagorés haté, saupama masih kénéh aya budak anu teu mampuh sakola, masih kénéh aya warga masarakat anu ngeleper nungguan ajal akibat teu mampuh tatamba, atawa masih kénéh aya warga masarakat anu ngagadékeun kaimanan jeung kataqwaan pikeun sapiring sangu.

Tah kulantaran kitu, kaihlasan sakumna umat Islam di Kota Sukabumi dina mayar zakat, infaq jeung sodaqoh, sabagé eunteung tina kasoléhan sosial, penting pisan pikeun salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun, hususna di luar Bulan Romadhon. Anapon maksud jeung tujuannana, diantarana pikeun ngungkulan rupa-rupa masalah anu kajadian di masarakat, saperti pikeun ngurangan kamiskinan, nyantun jeung ngadayakeun budak yatim, ngabantu atikan siswa anu teu mampuh, sarta pikeun nyiptakeun lingkungan hirup anu bersih, éndah, asri jeung séhat.

Saterusna, Wakil Walikota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, neda dihampura anu sagedé-gedéna, sabab nepi ka danget ieu téh masih kénéh réa hal jeung harepan warga masarakat Kota Sukabumi anu can bisa diwujudkeun sacara hadé, alatan ayana rupa-rupa hal anu kudu diwujudkeun jeung diréngsékeun sagancangna.

Lian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ogé miharép, sangkan Nu Maha Kawasa salawasna ngagolontorkeun rohmat jeung hidayah ka sakumna warga masarakat Kota Sukabumi, supaya jadi warga masarakat anu séhat, pinter jeung sajahtra, sarta salawasna aya dina kaayaan anu Reugreug Pageuh Répéh Rapih, sakaligus jadi warga masarakat anu salawasna diharepkeun ku sakumna pihak, nya éta jadi warga masarakat anu baldatun thoyyibatun warobbun ghofur.