KU NGALAKSANAKEUN IBADAH PUASA ROMADHON SAKUMNA UMAT ISLAM GEUS DILATIH SANGKAN NGABOGAAN SIKEP ANU KRITIS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Ku ngalaksanakeun Ibadah Puasa Romadhon téh, sakumna umat Islam geus dilatih sangkan ngabogaan sikep anu kritis, hususna dina niténan sakabéh fénoména anu kajadian jeung lumangsung di masarakat. Tah kulantaran kitu, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngaharepkeun, ku éta latihan téh bisa nguatan jeung numuwuhkeun kawani, utamana dina ngoréksi diri jeung ngoméan lingkungan, anu dina danget ieu beuki ruksak, alatan kurangna kapadulian, sarta teu disiplin jeung teu patuhna warga masarakat kana papagon hukum, kaasup nyalahgunakeun narkoba jeung obat-obatan anu dilarang, anu geus ngaburantakkeun kana urat-urat kahirupan jeung paradaban warga masarakat.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi nandaskeun, diménsi sosial Ibadah Puasa Romadhon téh, ménta sangkan lembaga kamasarakatan, lembaga sosial kaagamaan jeung lembaga pamaréntahan, pikeun salawasna ngahirupkeun jeung nguatan, sakaligus ngadayakeun kasoléhan sosial kanu leuwih nyata jeung hadé deui. Disagigireun ti éta ogé tandaskeun, sakumaha dina Bulan Romadhon Taun 1438 Hijriyah anu geus kaliwat, kaihlasan dina mayar zakat fitrah, infaq jeung sodaqoh téh, ngarupakeun euntung tina kasoléhan sosial. Ěta hal téh penting pisan pikeun salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun ku sakumna lapisan warga masarakat, utamana di luar Bulan Romadhon, pikeun ngungkulan masalah anu kajadian jeung anu disanghareupan di masarakat, saperti dina ngurangan angka kamiskinan, nyantun jeung ngadayakeun budak yatim, ngabantu atikan siswa anu teu mampuh, sarta nyiptakeun lingkungan hirup anu séhat jeung sajabana. Saterusna ditandeskeun, sakumna umat Islam tangtu ngabogaan kayakinan, yén ku ngalaksanakeun Ibadah Puasa Romadhon sacara ihlas jeung hadé téh, bisa méré mangpaat sacara tékstual téologis, hususna dina ngaronjatkeun darajat kaimanan jeung kataqwaan, sarta bisa dijadikeun padoman étik dina ngambah jeung ngojayan kahirupan salila sawelas bulan ka hareup.

Tah kukituna, Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku ngaronjatna darajat kaimanan jeung kataqwaaan, sarta Ibadah Puasa Romadhon anu geus dilaksanakeun ku sakumna umat Islam téh, bisa jadi padoman étik jeung sikep anu kritis, hususna dina ngaronjatkeun kapadulian kana lingkungan, sarta bisa ngalahirkeun kasoléhan pribadi jeung sosial, kaasup dina ngahudangkeun sumanget jeung jiwa kaagamaan anu inovatif. Salajuna ditandeskeun, ku ngaliwatan Ibadah Puasa Romadhon téh, agama Islam geus ngajarkeun, yén sakumna umat Islam teu kudu salawasna kabakutek jeung jadi bonéka ku rutinitas dahar jeung nginum anu ngandung kalori kaleuwihan, sabab sawaktu-waktu kudu dicegah jeung disingkahan. Lian ti éta, sakumna umat Islam ulah kajebak jeung kabakutet ku rutinitas hukum pasar jeung ékonomi. Lantaran éta hal téh sawaktu-waktu kudu ditahan jeung dijarakan, sarta kudu ngabogaan sikep anu kritis jeung kaluar tina kabiasaan konsumérismeu jeung hédonismeu, anu salawasna ditawarkeun ku pasar.