WAKIL WALIKOTA SUKABUMI NGALARANG SALA SAURANG BUDAK SD DI KOTA SUKABUMI DAGANG GORÉNGAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., ngalarang sala saurang budak kelas 2 SD di Kota Sukabumi, Aldiansyah Saputra, umur 9 taun dagang goréngan. Tah kulantaran kitu, Wakil Walikota Sukabumi langsung ngadatangan imah kolotna jeung éta budak, di Kampung Pabuaran, Gang Amanah RT 04 RW 01, Kalurahan Nyomplong, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Anapon kadatangan Wakil Walikota Sukabumi ka imah kolotna jeung éta budak téh, dibagéakeun kalayan daria jeung pinuh ku rasa kagumbiraan ku éta budak jeung indungna, Néni, umur 41 taun, bari mangku budakna anu kadua. Sedengkeun bapana eta budak, Yadi, umur 43 taun, keur suwung di imahna, lantaran keur digawé sabagé tukang ngali sumur.

Dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun maksud jeung tujuan ngadatangan imah kolotna jeung éta budak téh, nya éta pikeun maluruh jeung hayang apal kana kaayaan ékonomi kulawarga éta budak, sarta hayang nyindekeun sangkan éta budak téh teu dagang goréngan deui, sok sanajan jiwa wira usaha éta budak téh kacida hadéna jeung luhur. Ngan parandéné kitu, pikeun budak umur sakola mah teu meunang, sabab masih jadi tanggung jawab kadua kolotna, nya éta nu jadi bapana jeung indungna.

Salajuna pikeun nambah pangasilan kolotna éta budak téh, Wakil Walikota Sukabumi baris méré bantuan mangrupa gorobag jeung modal usaha pikeun dagang goréngan. Maksud jeung tujuanana, sangkan éta budak téh bisa museur diajar di sakolahna, sarta bisa ngarasakeun kasenangan dina mangsa leutikna, tanpa kudu dagang goréngan pikeun nambah pangasilan kolotna jeung pikeun jajan sapopoé di sakolana. Tah kukituna, anu kudu usaha ayeuna mah nu jadi kolotna, nya éta bapana jeung indungna, sedengkeun Aldi teu meunang dagang goréngan deui.

Salian ti baris méré bantuan ngarupa gorobag jeung modal usaha pikeun dagang goréngan ka kolotna Aldi, Wakil Walikota Sukabumi ogé geus ilubiung nguruskeun administrasi jeung dokumén kapadumukan éta budak, nya éta Akteu Kalahiran Aldi, ka Disdukcapil (Dines Kependudukan jeung Pencatatan Sipil) Kota Sukabumi, kaasup KIP (Kartuh Indonésia Pinter) jeung program séjénna nu aya mangpaatna.

Sedengkeun indungna Aldi ngajelaskeun, dirina jeung kulawargana ngarasa bagja anu taya papadana sakaligus ngucapkeun rasa sukur jeung nganuhunkeun anu sagedé-gedéna ka Wakil Walikota Sukabumi, anu geus merhatikeun sakaligus méré éta bantuan, kaasup nguruskeun administrasi jeung dokumén kapadumukan ka budak cikalna. Lantaran éta bantuan téh, gedé pisan mangpaatna pikeun dirina jeung kulawargana, nya éta bisa nambah pangasilan ku jalan dagang goréngan. Tah kulantaran kitu, dirina jeung salakina baris museur dagang goréngan, supaya budak cikalna bisa museur diajar di sakolahna.