SAKUMNA PAGAWÉ DI KOTA SUKABUMI SANGKAN ILUBIUNG NGABANTU NGAMAJUKEUN JEUNG NYÉHATKEUN KPRI PKS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., meredih ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna nu jadi Anggota KPRI PKS (Koprasi Pagawé Républik Indonésia Pamaréntah Kota Sukabumi), sangkan ilubiung ngabantu ngamajukeun jeung nyéhatkeun KPRI PKS. Lantaran kamajuan koprasi di mana waé ogé, gumantung kana kadariaan anggota jeung pangurusna, kaasup KPRI ieu. Ěta pameredih Wakil Walikota Sukabumi téh, ditepikeun satutasna ngalaksanakeun Sidak (Inspéksi Ngadadak) ka KPRI PKS, anu alamatna di Jalan Perpustakaan Nomer 1 Kota  Sukabumi, cindekna tanggal 10 Oktober 2017.

Tah pikeun ngawujudkeun éta hal téh, Wakil Walikota Sukabumi baris usaha satékah polah ngabantu jeung ngadorong ka éta KPRI, supaya bisa maju jeung séhat. Salian ti éta, sakumna anggota jeung pangurus KPRI, kudu salawasna ngaronjatkeun komitmen, tanggung-jawab jeung disiplin anu luhur, utamana para anggota anu ngabogaan tunggakan, supaya sagancangna nyumponan kana kawajibanana. Sabab éta hal téh jadi dasar anu utama jeung kacida pentingna, pikeun ngawangun sakaligus ngamajukeun jeung nyéhatkeun ieu KPRI. Salajuna dijelaskeun, éta hal téh penting pisan dilaksanakeun, nya éta pikeun nyumponan kabutuhan jeung kasajahtraan para anggota KPRI nepi ka mangsa arék pangsiun.

Lian ti éta, pangurus KPRI ogé kudu leuwih seléktif dina méré nginjeum ka anggota, nya éta kudu ka anggota anu bener-bener tanggung-jawab jeung disiplin dina nyumponan kawajibanana, sarta kudu disaluyukeun jeung kamampuhan kauangan éta anggota KPRI. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun ngahampangkeun kana kabeurat jeung pikeun ngarojong kana kalancaran éta anggota dina nyumponan kawajibanana, sakaligus pikeun ngamajukeun jeung nyéhatkeun ieu KPRI. Sabab ieu KPRI téh kacida dibutuhkeunana ku para pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, ieu KPRI téh kudu maju jeung séhat, supaya bener-bener aya mangpaatna sarta bisa ngabantu ngahampangkeun kana kabeurat para anggotana, utamana para anggota anu keur nandangan kasulitan dina nginjeum duit. Sabab saupama nginjeum duit ka lembaga kauangan séjén mah, prosésna leuwih sulit jeung bulat-beulit. Tapi saupama nginjeum duit ka koprasi sorangan mah, nya éta ka KPRI, prosésna bisa leuwih gampang jeung teu bulat-beulit. Lantaran sakumna pagawé di lingkungan Pamarétah Kota Sukabumi anu jadi anggota KPRI téh, nya éta nu boga KPRI. Tah kusabab kitu, sakumna anggota KPRI téh kudu salawasna ngaronjatkeun komitmen, tanggungjawab jeung disiplin anu luhur dina nyumponan kawajibanana, malah mandar ieu KPRI téh bisa maju jeung séhat, sarta gedé mangpaatna jeung bisa ngaronjatkeun kana kasajahtraan para anggotana.