TARIKNA DORONGAN SANGKAN DIWUJUDKEUNANA TUKIN DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Tarikna dorongan sangkan diwujudkeunana Tukin (Tunjangan Kinerja) pikeun para PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi ditengah-tengah kurangna anggaran jeung masih can jelasna regulasi anu ngatur ngeunaan éta hal, diajén kaleuleuwihi jeung dipaksakeun. Sabab sakumaha anu diungkabkeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., aya nu nyarita pikeun gajih saurang lurah bisa ngahontal Rp. 12 juta sabulan. Ěta hal téh jadi patanyaan pikeun sakumna pihak utamana di kalangan pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Lantaran anggaran pikeun gajih lurah sakitu téh sumberna timana? Sabab saupama ngandelkeun tina PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi mah moal cukup.

Tah kulantaran kitu, sangkan Tukin pikeun para PNS di lingkungan Pamréntah Kota Sukabumi bisa ngawujud téh, idéalna kudu dibarengan ku ngaronjatna PAD Kota Sukabumi. Lantaran saupama teu dibarengan ku éta hal téh, tangtu dina palaksanaanana moal bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar. Katambah-tambah, nepi ka danget ieu téh, payung hukum anu ngatur kana éta hal téh masih kénéh can jelas. Tah kusabab kitu, éta hal téh baris nimbulkeun masalah anyar pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi. Sabab anggaran Tukin anu kudu dialokasikeun pikeun para PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh ajénna dipastikeun kacida gedé pisan, jeung saupama dipaksakeun dina kaayaan anggaran anu kacida kawatesna sarta payung hukumna can jelas, bisa keuna sangsi ti BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI dina ngalaksanakeun audit.

Salajuna ditandeskeun, warga masarakat jeung para PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi kudu apal, saupama Tukin dilaksanakeun baris nyedot anggaran PAD Kota Sukabumi anu kacida gedéna. Sabab anggaran pikeun Tukin téh lain tina APBN (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Nagara) atawa bantuan kauangan ti Pamaréntah Propinsi, tapi kudu tina PAD. Sedengkeun PAD Kota Sukabumi, nepi ka triwulan katiga taun 2017 kakara ngahontal Rp. 38 miliar, jeung saupama kudu digunakeun pikeun ngabiayaan program Tukin, baris réa pos-pos anggaran pikeun pangwangunan di Kota Sukabumi anu kudu dikurangan atawa dileungitkeun.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi nandeskeun, pikeun ngawujudkeun program Tukin téh, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun ku para PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Diantarana analisis beban kerja, analisis organisasi, output anu dihasilkeun jeung analisis jabatan. Tah saupama éta hal geus réngsé dilaksanakeun, kakara nyarita masalah anggaranana. Salian ti éta ogé ditandeskeun, sabenerna Pamaréntah Kota Sukabumi téh geus ngalaksanakeun program Tukin, ngan ngaran pos anggaranana béda, saperti Tunda (Tunjangan Daérah) anu nepi ka danget ieu dilaksanakaeun. Anapon anu jadi pabédaanana, nya éta Tukin mah ngawengku sagemblengna, sedengkeun Tunda mah teu ngawengku sagemblengna.