PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN TINGKAT NASIONAL TI OMBUDSMAN RI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén Tingkat Nasional ti Ombudsman RI, nya éta Layang Pangajén Kapatuhan Luhur dina Widang Palayanan Publik Taun 2017. Ěta Layang Pangajén téh, ditarima ku Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., cindekna tanggal 5 Désémber 2017, di Balé Kartini, Jakarta Selatan, babarengan jeung 11 Kamentrian, 10 Lembaga Nagara, 13 Pamaréntah Propinsi, 15 Pamaréntah Kabupatén jeung 15 Pamaréntah Kota séjénna sa Indonésia, anu narima éta Layang Pangajén.

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. ngajelaskeun, Layang Pangajén Kapatuhan Luhur dina Widang Palayanan Publik téh, ngarupakeun sala sahiji bentuk aprésiasi Pamaréntah Puseur ka Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngahontal kinerja jeung dina nyumponan komponén standar palayanan publik, luyu jeung Undang-Undang Nomer 25 Taun 2009 ngeunaan Palayanan Publik.

Saterusna dijelaskeun, pihak Ombusdman RI geus ngalaksanakeun Survéy Kapatuhan Luhur dina Widang Palayanan Publik sawatara bulan ka tukang, ku Tanaga Pangumpul Data atawa Enumerator Ombusdman RI, sarta data tina hasil éta survéy téh diolah ku Ombudsman RI. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dumasar kana hasil éta survéy téh, Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Prédikat Kapatuhan Luhur Zona Héjo dina Widang Palayanan Publik.

Salajuna ditandeskeun, éta prestasi téh ngarupakeun sala sahiji wujud nyata tina hasil gawé anu rancagé sakumna réngréngan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, ieu Layang Pangajén téh lain keur Pamaréntah Kota Sukabumi wungkul, tapi keur sakumna réngréngan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi, hususna anu geus ngabantu ngawujudkeun Kapatuhan Luhur dina Widang Palayanan Publik di Kota Sukabumi.

Saterusna Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna réngréngan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna babarengan mertahankeun sakaligus ngaronjatkeun ieu prestasi, malah mandar Kota Sukabumi bisa leuwih hadé deui, hususna dina ngalaksanakeun Kapatuhan Widang Palayanan Publik. Lantaran ku éta hal téh, kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi baris terus ngaronjat, ngaliwatan palayanan publik anu hadé. Sabab ngaronjatna kasajahtraan warga masarakat téh, lain ku ngaliwatan pangwangunan fisik wungkul, tapi ogé ku ngaliwatan pangwangunan non fisik, saperti palayanan publik.

Lian ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka sakumna réngréngan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi, utamana ka Ombudsman Propinsi Jawa Barat, anu salawasna usaha satékah polah ngabingbing jeung ngabina Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngawujudkeun Kapatuhan Luhur Widang Palayanan Publik.