WALI KOTA SUKABUMI MINGPIN MACA DÉKLARASI ANTI HOAX MASARAKAT KOTA SUKABUMI JEUNG SABUDEUREUNNANA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., mingpin maca Déklarasi Anti Hoax Masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana, anu dicalagarakeun ku Polres Sukabumi Kota, cindekna di Buruan Apél Polres Sukabumi Kota. Dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi nandeskeun, sakumna unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut instansi nu aya kaitannana, kaasup réngréngan MUI (Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, Ormas Islam jeung Ormas Nasionalis, Inohong Masarakat jeung Pamuda, katut Mahasiswa jeung Palajar sarta sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana, maca Déklarasi Anti Hoax, sabagé sala sahiji wujud nyata merangan panyebaran hoax, anu dina danget ieu mingkin mahabu nyebar di rupa-rupa média, utamana di Médos (Média Sosial). Lantaran hoax téh, dina danget ieu geus jadi masalah anu kacida dariana, sabab bisa ngaruksak kana kautuhan bangsa.

Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngajak ka sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana, sangkan ulah gampang kapangaruhan jeung kudu bisa nolak hoax, lantaran bisa nimbulkeun kana pakusut jeung paburencayna masarakat. Salian ti éta, ogé kudu néangan kajelasan leuwih ti heula kana satiap béwara anu katarima, saméméh disebarkeun deui kana médsos. Maksud jeung tujuannana, supaya teu nimbulkeun kaharénghéngan jeung kageunjleungan di masarakat.

Anapon eusi éta Déklarasi Anti Hoax Masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana téh, nya éta sakumna masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana nganyatakeun, Kahiji nolak sagala béwara bohong atawa hoax anu nimbulkeun rasa kaceuceub, mumusuhan anu kasang tukangna suku, agama, ras jeung antar golongan, Kadua moal gampang kapangaruhan ku béwara propokatif anu can jelas kabenerannana, Katilu arék ngalaksanakeun klarifikasi kana satiap béwara anu katarima saméméh disebarkeun, supaya teu nimbulkeun kaharénghéngan jeung kageunjleungan di masarakat, Kaopat ngarojong kana pananjeuran hukum anu dilaksanakeun pikeun ngalawan béwara hoax katut omongan kaceuceub, sarta Kalima gawé bareng jeung sakumna masarakat pikeun méré pamahaman sangkan ngagunakeun internét sacara cerdas, wijak jeung ngabogaan martabat, dina raraga ngajaga kaayaan Kamtibmas (Kaamanan jeung Katartiban Masarakat) anu kondusif.

Saréngséna mingpin maca Déklarasi Anti Hoax Masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana, Wali Kota Sukabumi katut unsur FKPD Kota Sukabumi, para Kapala OPD jeung instansi nu aya kaitannana, réngréngan MUI Kota Sukabumi, Ormas Islam jeung Ormas Nasionalis, Inohong Masarakat jeung Pamuda, Mahasiswa jeung Palajar sarta sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi jeung sabudeureunnana, nandatangan Déklarasi Anti Hoax sakaligus ngapungkeun balon warna beureum jeung bodas, sebagé lambang kacintaan ka bangsa jeung NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia), sarta Pancasila, UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 jeung Bhinéka Tunggal Ika.