SAKABÉH THM JEUNG RUMAH MAKAN DI KOTA SUKABUMI TEU MEUNANG MUKA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Panegakan Perda (Peraturan Daérah) jeung Sumber Daya Aparatur Dines Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Sudrajat, S.H. nandeskeun, sakabéh THM (Tempat Hiburan Malem) jeung Rumah Makan di Kota Sukabumi, dina salila Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah teu meunang muka. Sedengkeun pikeun Rumah Makan teu meunang muka ti isuk nepi ka soré, cindekna nepi ka tabuh 4 soré, jeung kakara dimeunangkeun buka ti tabuh 4 soré nepi ka peuting.

Ěta hal téh luyu jeung Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomer 11 Taun 2013, Ngeunaan Tartib Romadhon di Kota Sukabumi. Tah ku lantaran kitu, Dines Pol PP Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun oprasi sakaligus cumeluk ka sakabéh THM di Kota Sukabumi, supaya teu muka salila Bulan Suci Romadhon. Sedengkeun pikeun Rumah Makan teu meunang muka ti isuk nepi ka soré, cindekna nepi ka tabuh 4 soré.

Salajuna dijelaskeun, éta oprasi sakaligus cumeluk ka sakabéh THM jeung Rumah Makan téh, dilaksanakeun dina mangsa mapag Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, sarta ngalibetkan saeutikna 40 urang Anggota Dines Pol PP Kota Sukabumi. Ngan sakumna pangusaha jeung karyawan THM katut Rumah Makan geus apal jeung paham kana éta hal. Sabab dina Surat Ijin Usaha THM geus dijelaskeun, yén dina salila Bulan Suci Romadhon teu meunang muka, sarta dina Surat Ijin Usaha Rumah Makan dijelaskeun, yén dina salila Bulan Suci Romadhon teu muka ti isuk nepi ka soré, cindekna nepi ka tabuh 4 soré.

Tapi parandéné kitu, pihak Dines Pol PP Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun panalingaan jeung paniténan ka satiap THM jeung Rumah Makan di Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, saupama aya THM jeung Rumah Makan anu ngareumpak kana katangtuan éta aturan, baris ditindak sacara tegas sarta diprosés luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, diantarana dicabut surat ijin usahana. Anapon maksud jeung tujuannana, salian ti pikeun ngahormat kasucian Bulan Suci Romadhon, ogé pikeun ngajaga kaayeman, katengtreman, katenangan jeung kahusuan umat Islam dina ngajalankeun ibadah puasa.

Disagigireun ti éta, ogé pikeun nyiptakeun jeung ngaronjatkeun kaayaan kondusif wewengkon Kota Sukabumi, nya éta aman, tengtrem, ayem jeung daméy. Salian ti éta, Kapala Widang Panegakan Perda jeung Sumber Daya Aparatur Dines Pol PP Kota Sukabumi, cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna ka warga masarakat non Islam sarta para pangusaha THM jeung Rumah Makan, sangkan salawasna ngahargaan jeung ngahormat umat Islam anu keur ngajalankeun ibadah puasa Bulan Suci Romadhon, ku cara taat jeung patuh kana katangtuan éta aturan. Lantaran ku éta hal téh, sakumna umat Islam di Kota Sukabumi anu keur ngajalankeun ibadah puasa baris ngarasa tengtrem, ayem, tenang jeung husu.