JALUR PPDB SMA JEUNG SMK TAUN PALAJARAN 2018-2019 DI JAWA BARAT DIBAGI 5 JALUR

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Jalur PPDB (Panarimaan Peserta Didik Baru) SMA jeung SMK Taun Palajaran 2018-2019, di Jawa Barat dibagi 5 jalur. Anapon ka 5 éta jalur téh, nurutkeun Kapala Séksi Palayananan Cabang Dines Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah V, Asép Burdah, nya éta jalur KĚTM (Kulawarga Ěkonomi Teu Mampuh), jalur PMG (Panghargaan Maslahat pikeunGuru), jalur ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) atawa Disabilitas, jalur WPS (Warga Padumuk Satempat), jalur Prestasi Bidang Akademik jeung Non Akademik, sarta jalur NHUN (Nilai Hasil Ujian Nasional).

Pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta PPDB téh, jumlah pamilon atik anyar di satiap sakola geus ditangtukeun, nya éta 30 peresén KĚTM, 5 peresén PMG jeung ABK, 10 peresén WPS, 15 peresén jalur prestasi, jeung 40 peresén NHUN, anu totalna ngahontal 90 peresén pikeun pamilon atik anyar anu asalna ti jero propinsi. Sedengkeun pikeun pamilon atik anyar anu asalna ti luar propinsi dibéré kuota réana 10 persen, anu ngawengku ti jalur prestasi 5 peresén jeung NHUN 5 peresén. Tah ku lantaran kitu, saupama hiji sakola narima 300 pamilon atik, jumlah pamilon atik ti jalur KĚTM réana 90 urang, ti jalur PMG jeung ABK 15 urang, ti jalur WPS 30 urang, ti jalur prestasi 45 urang, jeung ti jalur NHUM 120 urang, sarta pamilon atik ti luar propinsi 30 urang.

Anapon pikeun jadwal kagiatan PPDB SMA jeung SMK Taun Palajaran 2018-2019, di Jawa Barat sacara garis badag dibagi 2 sési, nya éta sési kahiji pikeun jalur KĚTM, PMG, WPS, ABK jeung Prestasi, dilaksanakeun salila 5 poé cindekna ti tanggal 4 nepi ka tanggal 8 Juni 2018. Sedengkeun pikeun Vérifikasi jeung Uji Kompeténsi, dilaksanakeun dina tanggal 25, 26 jeung 28 Juni 2018. Saterusna pangumuman kalulusannana dilaksanakeun dina tanggal 30 Juni 2018. Salajuna sési kadua, nya éta jalur NHUN baris dilaksanakeun ti tanggal 5 nepi ka tanggal 10 Juli 2018, sarta pengumuman panarimaannana dilaksanakeun dina tanggal 12 Juli 2018. Saterusna daptar ulang pikeun sési kahiji jeung sési kadua dilaksanakan salila 2 poé cindekna ti tanggal 13 nepi ka tanggal 14 Juli 2018.

Nyigeung kagiatan palajaran SMA jeung SMK taun 2018-2019, nurutkeun Kapala Séksi Palayananan Cabang Dines Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah V, baris dimimitian ku kagiatan MPLS (Masa Pangenalan Lingkungan Sakola), anu baris dilakanakeun salila 3 poé, cindekna ti tanggal 16 nepi ka tanggal 18 Juli 2018. Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun calon pamilon atik anyar anu gagal dina panarimaan sési kahiji, bisa daptar ulang dina sési kadua, ku miluan jalur NHUN.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, prosés PPDB pikeun SMA jeung SMK Negri ieu téh teu dipulut waragad naon-naon alias haratis. Tah ku lantaran kitu, Kapala Séksi Palayananan Cabang Dines Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah V meredih ka sakumna lapisan warga masarakat, saupama aya SMA jeung SMK Negri di Wilayah V Propinsi Jawa Barat anu mulut waragad PPDB, sangkan sagancangna dilaporkeun ka Séksi Palayananan Cabang Dines Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah V, pikeun sagancangna ditindaklaju jeung diungkulan sakaligus diprosés, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.