PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGARONJATKEUN PANALINGAAN PAGAWÉAN PROYÉK PANGWANGUNAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngaronjatkeun panalingaan pagawéan proyék pangwangunan di Kota Sukabumi, ngalibetkeun TP4D (Tim Pangawal Pangamanan Pamaréntah jeung Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi katut Kajaksaan Negri Sukabumi jeung Polres Sukabumi Kota. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyegah timbulna pasualan hususna nu aya kaitannana jeung hukum dina ahir ngagawéan proyék.

Ěta panandesan Panjabat Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun satutas nyaksian Panandatanganan Kontrak Palaksanaan Fisik Konstruksi Kagiatan Réhabilitasi jeung Pamiaraan Infrastuktur di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 10 Juli 2018, di Kantor Dines Pahubungan Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi meredih ka Rékanan anu meunang ténder sarta rék ngalaksanakeun Kagiatan Réhabilitasi jeung Pamiaraan Infrastuktur di Kota Sukabumi, sangkan dina ngalaksanakeun pagawéannana saluyu jeung kontrak gawé anu geus disaluyuan babarengan. Sabab saupama teu saluyu jeung kontrak gawé, ka hareupna baris nimbulkeun pasualan, lantaran dianggap ngareumpak hukum.

Salajuna dijelaskeun, saméméh pagawéan proyék dimimitian, Pamaréntah Kota Sukabumi méré arahan ka Rékanan anu meunang tender, sangkan ati-ati dina ngalaksanakeun jeung ngagawéan proyék, sarta kudu saluyu jeung kontrak gawé anu geus disaluyuan babarengan. Ěta hal téh dilaksanakeun, nya éta pikeun ngélingan sakaligus sabagé sala sahiji usaha pikeun nyegah ayana panyéléwéngan dina ngagawéan proyék.

Saterusna Panjabat Wali Kota Sukabumi meredih ka TP4D Kota Sukabumi katut Kajaksaan Negri Sukabumi jeung Polres Sukabumi Kota, sangkan ngalaksanakeun panalingaan sacara optimal. Sabab dihariwangkeun aya pangawéan anu teu luyu jeung standar ajén anu geus disaluyuan babarengan. Tah ku kituna, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, saupama dina mangsa ngagawéan proyék aya anu teu saluyu, sangkan sagancangna diélingan supaya buru-buru dioméan, ulah diantepkeun jeung ulah nungguan pagawéannana réngsé kakara ditegor.

Panjabat Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, panalingaan sacara optimal lain pikeun ngajaga ajén pagawéan wungkul, tapi ogé sangkan hasil pangwangunanna bisa dimangpaatkeun ku warga masarakat. Disagigireun ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi meredih ka Rékanan anu meunang tender, sangkan ulah ngarasa sieun ku nu nalingeun wungkul, tapi anu kacida pentingna jeung utamana nya éta kudu ngarasa sieun ku Nu Maha Kawasa. Lantaran saupama ngarasa sieun ku Nu Maha Kawasa, sok sanajan teu ditalingakeun ogé ajén pagawéannana baris salawasna dijaga jeung dipahatikeun.

Leave a Reply