ASISTÉN PAMARÉNTAHAN SETDA KOTA SUKABUMI NEPIKEUN MATÉRI NGEUNAAN 4 PILAR KABANGSAAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., nepikeun matéri jeung pamahaman ngeunaan 4 Pilar Kabangsaan, anu ngawengku  Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia), jeung Bhinéka Tunggal Ika, ka 30 palajar Capaska (Calon Pangibar Bendéra Pusaka) Kota Sukabumi Taun 2018,  cindekna tanggal 8 Agustus 2018, di Wisma Bhayangkara Kota Sukabumi.

Lantaran ku 4 éta pilar téh, bangsa Indonésia mampuh ngolah nagara Indonésia anu lega jeung multi kultur, sarta mampuh dihijikeun jeung dibeungkeut dina NKRI. Salajuna ditandeskeun, éta pakta téh ngukuhkeun Indonésia sabagé nagara kapulowan pang legana di dunya, jeung jumlah suku bangsa pang réana di dunya, sarta nagara nomer 4 pang badagna di dunya tina jumlah padumuk.

Sedengkeun gambaran obyéktif ngeunaan nagara Indonésia, saeutikna mibanda 2 perspéktip, nya éta kahiji ngarupakeun sala sahiji poténsi jeung kareueus, lantaran teu gampang ngahijikeun padumuk anu mibanda kaanékaragaman suku bangsa jeung budaya nu jadi ka sang tukangna, jeung kadua ngarupakeun karawanan sakaligus tangtangan, sabab ku pluralitas nagara Indonésia nya éta ku réana aspék bisa mangarahuhan kana dis-integrasi bangsa, saupama teu pinter ngarawat tali beungkeutan sabagé hiji bangsa.

Tah ku sabab kitu, ka 4 éta pilar téh kudu salawasna dijaga jeung ditanjeurkeun sakaligus dijadikeun landesan poko dina kahirupan bangsa jeung nagara, lantaran geus jadi konci kahasilan dina ngolah kautuhan bangsa jeung nagara Indonésia, anu pamustungannana jadi pamujian ku bangsa-bangsa séjénna di dunya. Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, ngolah bangsa jeung nagara Indonésia anu plural jeung pinuh ku tangtangan téh teu gampang, lantaran nyanghareupan rupa-rupa masalah, kapentingan jeung tungtutan ti sakumna komponén bangsa, anu pada-pada ngaku ngabogaan hak jeung kasempetan nu sarua, pikeun ngawujudkeun hak jeung kawajiban ka nagara.

Saterusna ditandeskeun, lantaran ku kasang tukang agama, suku bangsa, budaya jeung disparitas tingkat atikan anu luhur, tangtu baris nimbulkeun kana béda-bédana cara kamandang jeung cara nindak dina ngolah bangsa jeung nagara. Salajuna ditandeskeun, ku ayana béda-bédana kamandang jeung cara nindak anu sipatna alamiah téh, bangsa Indonésia kudu pinter jeung kudu mampuh ngamekarkeun jeung ngawujudkeun cita-cita dina ngolah kautuhan bangsa jeung nagara Indonésia.

Anapon prinsip jeung papagon anu kudu salawasna dicekel pageuh ku sakumna élemén bangsa Indonésia téh, nya éta 4 Pilar Kabangsaan jeung pamahaman kana 4 Pilar Kabangsaan kudu sipatna idiologis, atawa kudu ngadarah daging jeung jadi term of reference bangsa Indonésia dina kahirupan bangsa jeung nagara.

Leave a Reply