SAKUMNA GURU HONORÉR K2 DI KOTA SUKABUMI GEUS MEUNANG SURAT PANUGASAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. nandeskeun, sakumna Guru Honorér K2 (Kategori Dua) ti mimiti SD nepi ka SMP kaasup sakumna Guru jeung Staf Tata Usaha katut Pagawé TKS (Tanaga Kerja Sukaréla) lianna di Kota Sukabumi anu geus ngabdi leuwih ti 10 taun, geus meunang Surat Panugasan sabagé Pagawé THL (Tanaga Harian Lepas) arianti Pamaréntah Kota Sukabumi.

Sedengkeun pikeun Guru Honorér jeung Staf Tata Usaha katut Pagawé TKS lianna anu mangsa pangabdiannana leuwih ti 5 taun, masih didata ku Pamaréntah Kota Sukabumi sakaligus ngitung kamampuhan anggaran Pamaréntah Kota Sukabumi, sabab jumlahna réa pisan. Salajuna ditandeskeun, saupama anggarannana nyumponan kabutuhan, para Guru Honorér jeung Staf Tata Usaha katut Pagawé TKS lianna anu mangsa pangabdiannana leuwih ti 5 tahun bisa dibéré Surat Panugasan.

Leuwih jauh ditandeskeun, masalah Guru Honorér jeung Staf Tata Usaha katut Pagawé TKS lianna téh, jadi sala sahiji prioritas pikeun Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sarta baris dikoordinasikeun jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, kaasup pikeun tingkat SMA jeung SMK, lantaran kawenangannana aya di Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat bisa nyokot kaputusan kana ngeunaan éta masalah, sarta éta hal téh geus dilaporkeun ka Gubernur Jawa Barat, cindekna dina mangsa acara panyumpahan jeung pangistrénnan 6 Pasangan Kapala Daérah sa Jawa Barat, kaasup Pasangan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi di Bandung. Salian ti éta, pihak Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun diskusi leuwih ti heula jeung para Guru Honorér katut Staf Tata Usaha jeung Pagawé TKS lianna di Kota Sukabumi, pikeun ngabahas éta masalah.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, luyu jeung Paraturan Mentri Pendidikan jeung Kabudayaan RI Nomer 1 Taun 2018, Surat Panugasan Guru Honorér téh kacida pentingna, nya éta pikeun pasaratan PPG (Pendidikan Profési Guru) jeung Sértifikasi. Tah ku lantaran kitu, Surat Panugasan pikeun Guru Honorér téh kacida diperlukeunnana, pikeun ngarojong kalancaran jeung kalangsungan KBM (Kagiatan Balajar Mengajar) di sakola.

Disagigireun ti éta, ogé saluyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligius, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply