UP2K TÉH NGARUPAKEUN SALA SAHIJI KAGIATAN ANU STRATEGIS

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi nandeskeun, yén UP2K (Usaha Paningkatan Pandapatan Kulawarga) téh ngarupakeun sala sahiji kagiatan anu strategis, hususna dina ngarojong pangbardayaan ékonomi kulawarga, pikeun ngawujudkeun jeung ngadorong ékonomi anu mihak ka rahayat ngaliwatan ékonomi karahayatan, pamarataan kasajahtraan jeung kasempetan usaha. Ěta panandesan Ketua TP PKK Kota Sukabumi téh, ditepikeun basa méré matéri dina kagiatan optimalisasi jeung pangbinaan ka kelompok UP2K Kalurahan, cindekna tanggal 16 Oktober 2018, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi.

Salajuna diharepkeun, ngaliwatan optimalisasi jeung pangbinaan ka kelompok UP2K Kalurahan téh, bisa nambahan pangaweruh jeung wawasan sarta pamahaman jeung motivasi ka ibu-ibu, pikeun terus ngaronjatkeun kagiatan usaha, boh sacara pasaurangan boh sacara kelompok. Maksud jeung tujuannana supaya leuwih ngaronjat jeung mekar, sarta bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun lapangan usaha, anu dirojong ku poténsi jeung bahan baku sarta téhnologi lokal. Tah ku hal éta téh, tingkat kasajahtraan sakumna anggota kelompok UP2K bisa terus ngaronjat jeung mekar.

Salian ti éta ogé bisa leuwih nguatan kelompok-kelompok UP2K dina ngolah jeung numuwuhkeun usaha ékonomi, pikeun ngaronjatkeun pandapatan kulawarga, kahontalna paningkatan usaha ékonomi kulawarga ngaliwatan usaha pasaurangan atawa kelompok UP2K, anu pamustungannana bisa ngaronjatkeun pandapatan jeung kasajahtraan kulawarga.

Salajuna bisa ngaronjatkeun pamahaman ngeunaan cara ngolah jeung ngamekarkeun usaha ékonomi kulawarga, ngaronjatkeun kamampuhan jeung ajén gawé dina ngalaksanakeun kagiatan usaha ékonomi kulawarga, ngaronjatkeun pangaweruh, kamampuhan jeung kaparigelan pikeun ngabina kelompok usaha ékonomi kulawarga, sarta numuwuhkeun kelompok-kelompok usaha ékonomi masarakat jeung pra koprasi, dina raraga ngaronjatkeun ékonomi kulawarga jeung masarakat.

Disagigireun ti éta, Ketua TP PKK Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran jeung kalangsungan usaha, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun jeung dilaksanakeun ku sakumna anggota kelompok UP2K. Diantarana produk anu dihasilkeun kudu bisa narik jeung dipikaresep ku masarakat, gampang dipasarkeun, usaha anu terus-terusan jeung cepet ngahasilkeun, bahan baku anu gampang ditéangan di lingkungan di sabudeureunnana, sarta ajén jeung bungkusna kudu hadé jeung narik.

Leave a Reply