LPM SABAGÉ MITRA PAMARÉNTAH DINA NGAROJONG PROGRAM PANGWANGUNAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., maksud jeung tujuan dibentukna LPM (Lembaga Pangbardayaan Masarakat) téh, nya éta sabagé mitra Pamaréntah Daérah dina ngarojong program pangwangunan, ti mimiti parancanaan jeung palaksanaan nepi ka pangawasan jeung pamiaraan pangwangunan. Ku sabab kitu, LPM kudu salawasna nguntun hubungan anu harmonis jeung Pamaréntah Daérah katut Organisasi Kamasarakatan lainna, dina upaya ngarojong sakaligus ngahontal visi jeung misi Pamaréntah Daérah. Anapon vsi jeung misi Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi téh, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Religieus, Ayem jeung Sajahtra.

Ěta panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, dina acara Pangistrénan Pangurus Daérah LPM Kota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2018-2023, di Toserba Selamat Kota Sukabumi, dibarengan ku PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si.

Wakil Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daérah sarta Pamaréntah Kota Sukabumi, ngawilujengkeun ka sakumna réngréngan pangurus katut anggota LPM Kota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2018-2023 sakaligus ngaharepkeun, sangkan sakumna réngréngan pangurus katut anggota LPM Kota Sukabumi bisa babarengan digawé jeung Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi di satiap tingkatan, nepi ka tingkat kacamatan jeung kalurahan. Lantaran ku éta hal téh, bisa ngarojong kana kalancaran sarta tujuan jeung sasaran pangwangunan di Kota Sukabumi sacara hadé, luyu jeung RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Daérah) Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ogé miharep ka sakumna réngréngan pangurus katut anggota LPM di sakumna tingkatan di Kota Sukabumi, sangkan teu mihak kana golongan Pulitik, Ras, Suku jeung Agama tinangtu, sarta kudu salawasna mahatikeun skala prioritas pangwanguan di wewengkonna séwang-séwangan. Anu teu éléh penting, sakumna réngréngan pangurus katut anggota LPM ogé ditungtut kudu salawasna ngaronjatkeun pangaweruh, wawasan jeung kamampuhan sumber dayana. Maksud jeung tujuannana, supaya Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta peran LPM bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung optimal, kalayan bisa ngarangkul rupa-rupa lapisan masarakat. Sabab LPM téh ngarupakeun sala sahiji wadah, pikeun nampung sakaligus ngawujudkeun kahayang masarakat dina sagala rupa widang pangwangunan.

Leave a Reply