DKP3 KOTA SUKABUMI BARIS NAMBAH LAHAN PANYANGGA LP2B DI KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris nambah Lahan Panyangga LP2B (Lahan Patanian Pangan Berkelanjutan) di Kota Sukabumi, anu legana kurang leuwih sahéktar, cindekna di wewengkon Kalurahan Cikundul Kacamatan Lembursitu. Kapala DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoédi, M.T. ngajelaskeun, éta rarancang téh baris dilaksanakeun dina jero taun 2019 ieu. Anapon gunana éta lahan panyangga téh, nya éta pikeun nguatan LP2B nu aya di Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, lega LP2B di Kota Sukabumi dina danget ieu sagemblengna aya 321 héktar, anu ngawengku lahan milik Pamaréntah Kota Sukabumi jeung lahan milik masarakat Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé dijelaskeun, éta lahan téh salawasna dijaga jeung dipiara sacara optimal, sarta dina saban taunna baris terus ditambah jeung dimekarkeun. Sedengkeun diayakeunnana Lahan Panyangga LP2B téh, ngarupakeun bagian tina pangembangan kawasan wisata Cikundul. Lantaran ka hareupna, di éta wewengkon téh baris dijadikeun kawasan agro wisata.

Kapala DKP3 Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, dina rarancangna, kawasan Cikundul téh baris dijadikeun kawasan wisata. Ku sabab kitu, DKP3 Kota Sukabumi ngabogaan kawajiban jeung kawenangan, pikeun ngalaksanakeun pangalolaan éta kawasan anu legana 4,5 héktar, sarta baris dijadikan agro wisata. Disagigireun ti éta, di éta kawasan téh diperlukeun ayana lahan panyangga, sabab baris dilaksanakeun sababaraha panambahan fasilitas katut sarana jeung prasarana, pikeun ngalengkepan kawasan agro wisata, saperti mushola, ruang terbuka jeung nu séjénna.

Saterusna dijelaskeun, kabéh LP2B di Kota Sukabumi aman tina pangaruh  kamekaran jeung             pangwangunan, sarta tina alih fungsi lahan. Anapon faktor nu jadi panyabab kajadiannana alih fungsi lahan di Kota Sukabumi téh, diantarana diakibatkeun ku faktor éksternal jeung internal patani, nya éta ku ayana tekenan ékonomi dina mangsa kajadian krisis ékonomi, anu panustrungannana réa patani anu ngajual asét milikna mangrupa sawah, pikeun nyumponan kabutuhan hirupna.

Ku lantaran kitu, alih fungsi lahan ditengah kamekaran pakotaan téh teu bisa dipondah jeung disingkahan. Ngan parandéné kitu, Kapala DKP3 Kota Sukabumi nyaritakeun ngarasa gedé harepan, ku ilu biungna sakumna pihak di Kota Sukabumi, éta hal téh bisa diungkulan. Lian ti éta, pihak DKP3 Kota Sukabumi ogé salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kasadaran jeung kapadulian masarakat hususna para pamilik LP2B di Kota Sukabumi, pikeun salawasna usaha satékah polah mertahankeunnana, supaya lahanna teu dialih fungsikeun.

Leave a Reply