PUNGSI TAMAN NOBAR KOTA SUKABUMI PIKEUN SAHEULAANAN DIEUREUNKEUN HEULA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pungsi Taman Nobar Kota Sukabumi anu lokasina di wewengkon Kalurahan Gunung Puyuh Kacamatan Gunung Puyuh, pikeun saheulaanan dieureunkeun heula, nepi ka wates waktu anu can ditangtukeun. Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, Sony Hérmanto, S.H., M.Si. ngungkabkeun, éta taman téh saméméhna dipungsikeun sabagé tempat keur para komunitas masarakat di Kota Sukabumi, pikeun nyalagarakeun acara nu aya mangpaatna keur masarakat bari nongton film.

Anapon kawijakan dieureunkeunnana saheulaanan éta pungsi tanam téh, lantaran dina taun tukang pernah aya kajadian nu ngaganggu kana kaamanan jeung katengtreman masarakat di sabudeureun éta taman, anu dilaksanakeun ku oknum hiji komunitas bal ti luar Kota Sukabumi. Ku sabab kitu, pihakna katut pihak Koramil jeung Polsék Gunung Puyuh, salayu jeung sapamadegan pikeun ngeureunkeun saheulaanan pungsi éta taman, nepi ka watas waktu anu can ditangtukeun.

Ngan parandéné kitu, pihakna masih kénéh bisa méré kawijakan jeung kasempetan ka masarakat Kota Sukabumi anu rék ngalaksanakeun kagiatan di éta taman, tapi kagiatannana kudu anu positip jeung aya mangpaatna pikeun masarakat katut Pamaréntah Kota Sukabumi. Saperti kagiatan bakti sosial donor darah, gerakan sodaqoh, paméran buku, wakap buku jeung kagiatan bakti sosial lianna.

Tapi pikeun masarakat Kota Sukabumi anu rék ngalaksanakeun kagiatan bakti sosial di éta taman téh, kudu ngajukeun jeung meunang ijin leuwih ti heula ti Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi, sarta kagiatannana kudu saluyu jeung rancana kagiatan bakti sosial anu baris dilaksanakeun. Sabab saupama teu saluyu, kagiatannana bisa dieureunkeun. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngajaga jeung nyingkahan kamungkinannana aya kajadian atawa aya hal-hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, boh ku pamaréntah boh ku masarakat.

Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi ngajelaskeun, desain jeung pungsi éta taman téh baris dikaji jeung diobsérvasi ulang ku sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi nu aya kaitannana. Anapon maksud jeung tujuannana, supaya saluyu jeung poténsi masarakat nu aya di sabudeureun éta taman. Tah ku éta hal téh, pungsi éta taman téh bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun poténsi sarta kasajahtraan masarakat nu aya di sabudeureun éta taman. Salian ti éta, ogé bisa ngarojong kana kalancaran usaha dina ngahontal visi jeung misi Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta ngawujudna Kota Sukabumi anu Religieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply