WALI KOTA SUKABUMI NGAHATURKEUN NUHUN KA PASANTRÉN DZIKIR ALFATH KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, kalayan asmana Kapala Daérah katut Pamaréntah Kota Sukbumi, ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka Pasantrén Dzikir Alfath Kota Sukabumi, anu geus nyiptakeun daya dongkrak atikan jeung IPM (Indéks Pangwangunan Manusa). Ěta hal téh ditepikeun dina biantara, nya éta dina acara Wisuda Mukhoyyam Quran Romadhon Taun 1440 Hijriyah, anu dicalagarakeun ku Pasantrén Dzikir Alfath Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, peran pasantrén dina ngarojong pangwangunan atikan jeung IPM kacida luhurna. Salian ti éta, di tengah kawatesan anu dipibanda jeung ngabelesatna kurikulum sarta inovasi atikan, lembaga atikan swasta hususna pasantrén leuwih maju jeung cepet, sarta leuwih dipikaresep ku masarakat, saupama dibandingkeun jeung sakola séjénna. Sabab sakola séjénna mah teu cukup dina méré atikan agama, lantaran ku kawatesna jam palajaran jeung kurikulum. Sedengkeun godaan jeung pangaruh négatif kana tingkah laku barudak, teu cukup dibéré atikan agama ukur dua nepi ka tilu jam. Ku lantaran kitu, pikeun nyumponan kabutuhan atikan agama barudak bisa dilaksanakeun ku pasantrén.

Wali Kota Sukabumi nandeskeun, dinamika ngabelesatna informasi jeung téhnologi teu bisa dihalangan atawa ditahan, sarta kudu disanghareupan jeung dibekelan ku élmu kaagamaan. Maksud jeung tujuannana supaya bisa saimbang, sarta bisa ngabédakeun antara anu hadé jeung anu batil. Saterusna ditandeskeun, unggulna dina kahirupan aya prosés tasbih jeung istigfar, lain ukur keur di dunya wungkul tapi oge keur di ahérat. Ku sabab kitu, Pasantrén Dzikir Alfath Kota Sukabumi mah, dina sapopoéna salawasna ngalaksanakeun tasbih jeung istigfar.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, Pasantrén Dzikir Alfath Kota Sukabumi téh, ngarupakeun asét Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta jadi bagian anu teu bisa dipisahkeun ti Sukabumi. Ku lantaran kitu, Pasantrén Dzikir Alfath téh jadi kareueus masarakat Sukabumi. Leuwih jauh ditandeskeun, Pasantén téh bisa ngalahirkeun generasi anu hadé jeung soléh, sarta mampuh jeung rajin maca sakaligus neuleuman jeung ngamalkeun Al-Quran.

Leave a Reply