DLH KOTA SUKABUMI SALAWASNA USAHA SATÉKAH POLAH NGARONJATKEUN SOSIALISASI NGEUNAAN RTH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, Sony Hérmanto, S.H., M.Si. nandeskeun, DLH Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sosialisasi ngeunaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Sukabumi, ka sakumna lapisan masarakat kaasup ka kaom milénial di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana. malar sakumna lapisan masarakat di Kota Sukabumi, apal jeung paham kana pungsi jeung kagunaan RTH. Anu panustrungnannana, sakumna lapisan masarakat bisa ilubiung ngaraksa jeung ngariksa RTH di Kota Sukabumi.

Sedengkeun pungsi jeung kagunaan RTH téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi, diantarana sabagé paru-paru kota atawa wewengkon, pikeun nyerep kadar karbondioksida atawa CO2, nambah oksigén, nurunkeun suhu, ngaronjatkeun kalindukkan wewengkon, sarta jadi aréa panyerepan cai jeung pikeun ngurangan kaharinghangan.

Saterusna ditandeskeun, salian ti usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sosialisasi ngeunaan RTH, pihakna ogé salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sosialisasi ngeunaan masalah runtah di Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuannana, sangkan sakumna lapisan masarakat di Kota Sukabumi, teu miceun runtah sambarangan, utamana ka susuan jeung ka wahangan. Sabab dina mangsa usum ngijih atawa usum hujan, bisa ngabalukarkeun kana kajadiannana caah. Alatan cai susukan atawa wahangan kapendet ku tumpukan runtah, anu pamustungannana cai susukn atawa wahangan mudal ka jalan atawa ka pamukiman masarakat. Ku lantaran kitu, sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi sangkan miceun runtah kana tempatna, nya éta ka TPS (Tempat Pamiceunan Sementara), pikeun saterusna diakut ka TPA (Tempat Pamiceunan Ahir) Cikundul, ku para Patugas Kabersihan DLH Kota Sukabumi.

Salian ti éta, pihakna ogé salawasna cumeluk ka sakumna lapisan masarakat, supaya ngurangan volumeu runtah di lingkungannana séwang-séwangan. Diantarana ku cara milih runtah organik jeung anorganik, pikeun dijadikan pupuk kompos atawa pupuk orgnik jeung dijadikeun barang-barang karajinan anu ngabogaan ajén ékonomis. Lantaran masalah runtah téh, lain ngarupakeun tugas jeung tanggungjawab pamaréntah wungkul, tapi ngarupakeun tugas jeung tanggungjawab sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung sakumna lapisan masarakat, kaasup kaom milénial.

Leave a Reply