PALATIHAN KAPARIGELAN PIKEUN PARA CALON TANAGA KERJA

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, nyalagarakeun palatihan kaparigelan pikeun para calon tanaga kerja dina widang ngaput, tata boga jeung pamandu wisata, di BLK (Balé Latihan Kerja) Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Jalan Merdéka Kota Sukabumi. Ěta palatihan téh dibuka sacara resmi ku Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si.

Dina bintarana Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi ngajelaskeun, ieu palatihan téh dihususkeun pikeun para calon tanaga kerja umur produktip di Kota Sukabumi, nya éta umur 18 nepi ka umur 30 taun. Sedengkeun jumlah pamilon ieu palatihan téh, sagemblengna aya 100 urang dibagi tilu kelompok, nya éta 50 urang calon tanaga kerja widang ngaput, 25 urang calon tanaga kerja widang tata boga, jeung 25 urang calon tanaga kerja widang pamandu wisata.

Salajuna dijelaskeun, ieu palatihan téh dilaksanakeun salila sabulan. Salila milu palatihan, éta para calon tanaga kerja téh dibéré élmu pangaweruh jeung kaparigelan, luyu jeung widangna masing-masing. Kitu deui dina saréngséna milu palatihan, éta para calon tanaga kerja téh baris dibéré sértifikat lulus palatihan ti Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu palatihan téh, nya éta pikeun neken jeung ngurangan angka jalma anu ngaligeuh di Kota Sukabumi. Lantaran éta para calon tanaga kerja téh, saréngséna milu palatihan baris disalurkeun ka sajumlah pausahaan anu ngabutuhkeun tanaga kerja.

Lian ti éta, Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi ngajelaskeun Undang-Undang Nomer 13 Taun 2003 ngeunaan Katanagakerjaan. Dina éta Undang-Undang dijelaskeun, nya éta tanaga kerja bisa ngalaporkeun pausahaannana ka Dines Tenaga Kerja atawa ka Kajaksaan, saupama ngareumpak éta undang-undang, saperti ngareumpak sistim kontrak tanaga kerja.

Sedengkeun nu jadi nara sumber dina éta palatihan téh, nya éta para tanaga ahli ti SMK Negri 3 Kota Sukabumi, Kajaksaan Negri Sukabumi, Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Manengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi, sarta ti Pausahaan Otobeus Sangkuriang.

Leave a Reply